Algemene reisvoorwaarden

1. Aanmelding

De aanmelding is geldig bij mondeling of schriftelijk akkoord gaan van de offerte.
Binnen 10 dagen ontvangt de reiziger een factuur.
De reiziger is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de reisuitvoering (zoals ziekte, handicap, leeftijd) bij de aanmelding kenbaar te maken.

2. Betaling

Bij aanmelding dient 25 % van de reissom, met een minimum van € 250,- binnen 10 dagen overgeboekt te worden op rekening van FAIR Travel. Indien een annuleringskostenverzekering via ons wordt afgesloten, dient het totale bedrag voor de verzekering ook binnen 10 dagen betaald te worden.
Bij vliegtickets kunnen afwijkende voorwaarden gelden, u dient dan de gehele reissom van het vliegticket per omgaande te betalen. Dan gelden ook 100 % kosten bij annuleren vanaf dat moment. Dit staat op de factuur en bij de offerte vermeld.
Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek in ons bezit te zijn.
Bij boeking van een reis binnen 6 weken voor vertrek van de reis dient het gehele bedrag ineens overgeboekt te worden.
Indien de vereiste betaling niet tijdig is geschied, kan na een schriftelijke aanmaning de reis overeenkomst met onmiddellijke ingang worden opgezegd. In dit geval zijn de annuleringsvoorwaarden vermeld in de reisvoorwaarden onder nr. 6 van toepassing.

3. Reissom

De in het programma en offerte genoemde reissommen zijn per persoon, bij het boeken door minimaal 2 personen, en omvatten alleen de in het programma genoemde diensten en voorzieningen.
Wanneer de reiziger wijzigingen in het geboden programma wil (zoals andere vluchten) kan deze dit schriftelijk kenbaar maken. De bijkomende boekings- en wijzigingskosten komen voor rekening van de reiziger. De bedoelde wijziging maakt deel uit van de reisovereenkomst na schriftelijke bevestiging van de reisorganisator.
De bedragen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, belastingen en heffingen zoals die bekend waren op het moment van het maken van het programma. De reisorganisator behoudt zich het recht om de reissom te verhogen bij ingrijpende prijsstijgingen. (Bijvoorbeeld bij verhoging van de dollarkoers, wanneer een BTW-toeslag op reizen van kracht wordt, extra toeslagen bij vluchten). De reiziger wordt hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gebracht. De reiziger heeft het recht om bij een prijsverhoging van meer dan 10% kosteloos binnen 10 dagen schriftelijk te annuleren.

4. Reisduur, programma, programmawijzigingen

Wijzigingen van vluchtschema’s en dienstregelingen kunnen van invloed zijn op de reisduur en het reisschema. De reiziger heeft geen recht op restitutie van een deel van de reissom als gevolg van deze wijzigingen. Ook kan de reiziger geen schadevergoeding eisen als gevolg van vertragingen. Indien als gevolg van de vertragingen en/of wijzigingen de reisduur wordt verlengd, komen de extra kosten voor logies voor eigen rekening.
Als gevolg van overmachtssituaties zoals politieke omstandigheden, natuurrampen, weersomstandigheden en onvoorziene lokale omstandigheden, die samenhangen met het avontuurlijke karakter van de reis, kan de route, de accommodatie of het vervoer van een reis gewijzigd worden. De reisorganisator cq. reisbegeleiding zal ervoor zorgen dat het originele karakter van de reis zoveel mogelijk behouden zal blijven. Indien de noodzakelijke wijzigingen voor de aanvang van de reis bekend zijn, zal de reiziger hiervan op de hoogte worden gesteld. Tijdens de reis zal een wijziging zelfstandig of in overleg met de lokale contactpersoon gemaakt moeten worden.
Wanneer een reis geannuleerd moet worden in geval van overmacht zoals oorlog, natuurrampen, zwaarwegende politieke onrust zal de organisator alles in het werk stellen om een gelijkwaardig alternatief aan te bieden.

5. Onvoldoende deelname bij groepsreis

Wanneer het aantal aanmeldingen voor een bepaalde groepsreis minder is dan het minimum aantal vermeld bij de reis, behoudt FAIR Travel zich het recht voor de reis te annuleren, tot 3 weken voor vertrek, zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor schade van welke aard dan ook. Wel zal de organisator al het mogelijke doen om een gelijkwaardig alternatief aan te bieden. De reeds betaalde reissom wordt onmiddellijk terugbetaald indien de reiziger geen gebruik wenst te maken van het alternatieve aanbod.

6. Annulering door de reiziger

Annulering van de reis door de reiziger kan alleen schriftelijk en aangetekend geschieden.
Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de brief.
De reiziger is dan het volgende verschuldigd:
Vanaf het moment van boeken:
tot 56 dagen voor vertrek: 25 % van de overige reissom met een minimum van € 250,-
van 56 – 43 dagen voor vertrek: 30 % van de overige reissom
van 42 – 30 dagen voor vertrek: 50 % van de overige reissom
van 29 – 18 dagen voor vertrek: 75 % van de overige reissom
vanaf 17 dagen voor vertrek: de gehele overige reissom
Uitzondering: bij het boeken van vluchten geldt in de meeste gevallen 100% kosten, meteen na het boeken, zie hiervoor de factuur. Dan geldt bij annuleren de gehele reissom van de vliegticket en daarnaast de bovenstaande regels voor de overige reissom.

7. Verzekeringen

De reiziger is verplicht een reisverzekering af te sluiten met een SOS – centrale.
Dit, om de reisorganisator in staat te stellen alle benodigde en verplichte hulp en bijstand te verlenen aan de in nood verkerende reiziger.
Het afsluiten van een annuleringskostenverzekering wordt sterk aangeraden.

8. Reisdocumenten, vaccinaties

De reiziger dient bij vertrek in bezit te zijn van alle verplichte reisdocumenten zoals geldig paspoort, visa, vaccinatiebewijzen. Bij het niet nakomen van deze verplichting is de reiziger geheel aansprakelijk voor alle hier uit voortvloeiende kosten en/of het geheel of gedeeltelijk niet kunnen deelnemen aan de reis.
Informatie omtrent de verplichtingen van visa en vaccinatie wordt door de reisorganisator verstrekt, maar dient altijd door de reiziger bij de betreffende instellingen te worden gecheckt.
Tenzij anders vermeld, wordt de ticket uiterlijk 10 dagen voor vertrek naar de reiziger toegezonden, indien de reiziger geen bericht en geen ticket heeft ontvangen, dient deze dit uiterlijk 5 dagen voor vertrek telefonisch te melden.

9. Aansprakelijkheid

De reisorganisatie is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reis volgens de overeenkomst. Bij de beoordeling hiervan dient rekening gehouden te worden met het avontuurlijke karakter van de reis, de lokale omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich mee kunnen brengen.
De reisorganisatie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van:

  • tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van de gezondheidsconditie van de reiziger
  • omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisatie en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen worden toegerekend
  • overmachtssituaties zoals wijzigingen in vluchtschema’s, oorlogssituaties, natuurrampen, stakingen, politieke omstandigheden
  • diefstal, verlies, schade van eigendommen
  • ziekte van de reiziger
  • schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten-verzekeringen dekking bieden
  • invloed en handelen van niet bij de overeenkomst betrokken derden
  • het door de reiziger handelen in strijd met de wet van het te bezoeken land en het in bezit hebben van stoffen verboden door het land
  • kennelijke fouten in het reisprogramma
  • fouten gemaakt door de luchtvaartmaatschappijen

10. Verplichtingen van de reiziger

De reiziger is verplicht alle aanwijzigingen ter bevordering van een goede reisuitvoering van de reis-organisatie en/of de reisbegeleiding ter plekke op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de aanwijzigingen.
Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat de uitvoering van de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt, of hierdoor de deelnemers van de groep of de organisatie in gevaar brengt, kan deze van verdere deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de deelnemer.

11. Klachten

Eventuele klachten dienen altijd eerst met de lokale contactpersoon ter plaatse besproken te worden, en mogelijk per email met FAIR Travel. Indien er geen of naar inzicht van de reiziger geen bevredigende oplossing wordt gevonden, dient de reiziger deze klacht binnen 4 weken na afloop van de reis schriftelijk in te dienen bij de organisatie.

Kijk ook bij annuleringskosten

Hier kunt u online een reis- en annulerings verzekering afsluiten.